Hur det hela började

Kort

Starten och den första stugan

Den 4 juni 1970 beslutades att bilda en hembygdsförening i Vegby för socknarna Finnekumla och Södra Säm. Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet och det mesta av sitt byggnadsbestånd i den vackert belägna hembygdsparken c/a 150 meter öster om vattentornet i Vegby. Den fösta byggnad som uppfördes på området var ”Finas stuga” som stått på mark tillhörande Bosgården i Säm. Stugan invigdes på sin nuvarande plats 1973.

Fler byggnader

Nästa byggnad var en förrådsbyggnad innehållande förråd, vedskjul och utedass. Året var  1976 och byggnaden fick en plats strax söder om Finas stuga. Placeringen på förrådet ansågs störande för den närliggande stugan och flyttades därför 1979 till en plats norr om stugan.

År 1983 revs och flyttades en stuga som fanns på Hästhagen i Säm och som ägdes av Ejnar Gustavsson. Stugan var i mycket dåligt skick och dessutom vandaliserad så därför inköptes en liknande stuga i Nittorp för att ersätta murkna och saknade delar i Liljas stuga. Ejnar Gustavsson, född 1920, och hans mor Anna bodde kvar i stugan till 1948. Orsaken till att stugan hamnade i hembygdsparken var att Ejnar, som numera bor i Finland, skänkte stugan till hembygdsföreningen. 1984 invigdes stugan på sin nuvarande plats.

En ladugård

Hembygdsföreningens ladugård kommer från ett torp i Finnekumla som hette Nylyckan som  ägs av Hans Pettersson på Lyckorna. Ägaren skänkte ladugården till hembygdsföreningen som nedmonterades 1988 och stod färdig för invigning 1989. Vid ladugårdens östra gavel uppfördes också ett nytt utedass.

Ännu fler byggnader

En affärsbyggnad fick raskas fram i all hast då föreningen blev erbjudna inredningen och en del osålda varor i f.d. Löngårdhs affär. Beslutet blev att bygga till den befintliga förråds-byggnaden till ungefär bubbla storleken. I och med tillbyggnaden kunde vedbod och utedass tas bort då dessa utrymmen nu finns på annan plats. Förrådsdelen försågs invändigt med en väggbeklädnad av spåntad panel och används nu som museum där bl.a. ”Kalle på Kullen”s skomakeri förvaras. I affärsdelen, som invändigt är klädd med pärlspåntad panel från en riven del av magasinet på Vegby station, förvaras förutom inredning och varor från Löngårdhs, ett postskåp och en apparat för stämpling av tipskuponger m.m. från Folke Bengtssons affär i Säm. Hantverksstugan uppförd 1997 består av en enda stor lokal och inrymmer bl.a. Carl Johanssons bleckslageri, Bodvards kardmakeri m.m.

Jordkulan (Backstugan)

Förutom byggnaderna i hembygdsparken har föreningen också svarat för upprustning av en s.k. jordkula belägen på en höjd söder om Sämbyn. Upprustningen pågick under 1994-95 och jordkulan invigdes den 3 september 1995.

Körkevägen (Prästavägen)

Ett annat projekt är upprustningen utmed den s.k. ”Körkevägen” som har sin sträckning mellan Bosgården i Säm och Gårdö i Gällstad. På sträckan fanns på sin tid en hel del grindar, som tidigare kallades för le. Upprustningen bestod i att alla ”leastolpar” har rests upp och att alla dessa platser försetts med namnskyltar på den ursprungliga benämningen. Vidare har ett gammalt le anskaffats och hängts upp för att visa hur ett sådant kan ha sett ut. Stenmurar har också rensats från växtlighet och restaurerats. Sträckan är en utmärkt gång-och cykelled på c/a 2,5 km. Guidning: Vill du ha guidning på sträckan kan du fråga Arne, tel. 0321-725 36.